KPKA 2 Allah Mbabarken Kwasanya
Versi Version 1
1
Allah mbabarken kwasanya pra kang nglawan kasirnakna lir lilin kenging brama,
nging gung tyang mursid raharja memuji lan sukarena ngarseng Allah Mamulya,
Pangeran jumeneng Rama tumrap salir tyang sangsara
ngluwari tyang siniya temahan ngraosken begja
dene tyang wangkot mbalela siniksa bebendunya.
2
Allah mbelani pra umat ngagem sarana mukjijad wah salir kang neng jagad,
Pangeran ngrentahken berkah kang ngrimat sagunging titah temah kraharjan anjrah,
wit kadarmaning Pangeran tyang tinindhes kaluwaran,
datan wonten panandhang ing rehing ratu kaswargan,
yeku kang wadya balanya tyang nyebar kabar adya
3
Allah ratu kaadilan wus ngasorken pra adigang temah kasurang-surang,
nging tyang ringkih ingauban pinaringan gung kabegjan karoban kaluberan,
Gusti miji pasucennya papan puruging manungsa, samya saos pisungsung
konjuk mring Allah Maagung dalah kang swau mbalela nggih samya asung puja.
4
Allah Juru Slamet yekti ngentas pra umat sing pati temah samya basuki,
para umat kang ngabekti dalah salumahing bumi samya nggunggung mring Gusti,
sestu Allah Maha luhur yogya pinuji lan masmur, nungkula neng ngarsanya
wit mung Gusti Kang Makwasa, yeku kang ngganjar kamulyan wah paring kakiyatan.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK